Uslovi za prijavu

 

Osnovni ADR kursevi

  Obuka vozača / po ADR 8.2.1 /

 

  Termini za obukuinormacije o narednoj obuci i prijava kandidata

  Obuka za pratioca opasne robe / po ADR 8.2.3 /

 

  Referent za opasnu robu / ADR - RID - ADN /